• MỨC GIẢM: 20.000 VNĐ
 • ĐIỀU KIỆN: Áp dụng cho mọi đơn hàng
 • GIỚI HẠN: Không giới hạn
 • MỨC GIẢM: 40.000 VNĐ
 • ĐIỀU KIỆN: Áp dụng cho đơn hàng trên 300.000 VNĐ
 • GIỚI HẠN: Không giới hạn
 • MỨC GIẢM: 80.000 VNĐ
 • ĐIỀU KIỆN: Áp dụng cho đơn hàng trên 600.000 VNĐ
 • GIỚI HẠN: Không giới hạn
 • MỨC GIẢM: 100.000 VNĐ
 • ĐIỀU KIỆN: Áp dụng cho đơn hàng trên 900.000 VNĐ
 • GIỚI HẠN: Không giới hạn